آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۳۶۶

جهت فروش
قیمت فروش ۱۶۶۴۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۱۰۴ متر
سن بنا ۹
تعداد اتاق ۳
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خ اصلی فردیس, کد ۱۳۶۳

جهت فروش
قیمت فروش ۸۶۸۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۵۶ متر
سن بنا ۱۱
تعداد اتاق ۱
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خ اصلی فردیس, کد ۱۳۶۲

جهت فروش
قیمت فروش ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۹۳ متر
سن بنا ۱۳۰۰۰۰۰۰۰
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

کانال غربی, کد ۱۳۶۱

جهت فروش
قیمت فروش ۶۵۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۶۰ متر
سن بنا
تعداد اتاق ۱
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

مارلیک, کد ۱۳۶۰

جهت فروش
قیمت فروش ۵۲۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۶۳ متر
سن بنا ۱۲
تعداد اتاق ۱
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

شهرك ارم, کد ۱۳۵۸

جهت فروش
قیمت فروش ۰ تومان
مساحت ۱۵۷ متر
سن بنا
تعداد اتاق ۳
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

خ قریشیبن بست شادی پ 2105, کد ۱۳۵۵

جهت فروش
قیمت فروش ۴۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۵۰ متر
سن بنا ۱۲.۱۳
تعداد اتاق ۱
اطلاعات بیشتر
فیلتر

تا

تا

تا

تا

تا

تا