آپارتمان

تقاطع دهکده, کد ۱۲۵۴

جهت فروش
قیمت فروش ۱۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۸۰ متر
سن بنا ۷
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۲۵۲

جهت فروش
قیمت فروش ۱۳۴۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۷۹ متر
سن بنا ۷
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

کانال غربی, کد ۱۲۵۰

جهت فروش
قیمت فروش ۸۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۷۷ متر
سن بنا ۷
تعداد اتاق ۰
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۲۴۹

جهت فروش
قیمت فروش ۸۹۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۷۲ متر
سن بنا ۱۵
تعداد اتاق ۱
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

, کد ۱۲۴۸

جهت فروش
قیمت فروش ۱۱۷۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۸۴ متر
سن بنا
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۲۴۷

جهت فروش
قیمت فروش ۱۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۹۰ متر
سن بنا
تعداد اتاق ۲
اطلاعات بیشتر

آپارتمان

فرديس.كانال غربي, کد ۱۲۴۶

جهت فروش رهن
قیمت فروش ۸۹۰۰۰۰۰۰ تومان
قیمت رهن ۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مساحت ۶۵ متر
سن بنا ۷
تعداد اتاق ۱
اطلاعات بیشتر
فیلتر

تا

تا

تا

تا

تا

تا